Skip to main content

Όροι χρήσης

Terms & Conditions

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού τόπου www.annadouka.com. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.annadouka.com, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των όρων χρήσης.

Please read the following terms and conditions of service before using the www.annadouka.com website. Access to and use of www.annadouka.com implies your ACCEPTANCE of the terms of use.

Τα Στοιχεία μας

Our data

 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.annadouka.com είναι ένας ιστότοπος που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση Άννα Τότσικα, με διακριτικό τίτλο Anna Douka και ΑΦΜ074848646 της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, που εδρεύει στο  Ναύπλιο, Κωτσονοπούλου 6 (εφεξής η «επιχείρηση»), για την έκθεση και διάθεση των προϊόντων της μέσω του Διαδικτύου.

 • The online store www.annadouka.com is a website created and operated by the company Anna Totsika, with the distinctive title Anna Douka and VAT 074848646 of the Tax Office Nafplio, based in Nafplio, 6 Kotsonopoulou (hereinafter the "business"), for the exhibition and distribution of its products via the Internet.


Όροι, Προϋποθέσεις και συναίνεση Χρήστη

Terms, Conditions and User Consent

 • To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.annadouka.com αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. Το www.annadouka.com, δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου και οποιασδήποτε υπηρεσίας αυτού μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων χρήσης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ιστότοπου www.annadouka.com.

   Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

  Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της επιχείρησης σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της επιχείρησης να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς να ενημερώνει σχετικώς τους χρήστες.

   Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του www.annadouka.com. Επιπλέον δεσμεύεται όπως συμμορφώνεται με τους κανόνες του και απέχει από κάθε χρήση του www.annadouka.com, η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.

 • The content and services of www.annadouka.com are the property of the company and are available to the visitors of the node strictly and only for their personal use. Www.annadouka.com may modify these terms of use at any time. The use of this website and any of its services after the above mentioned modification, indicates the acceptance of the terms of use as they apply from time to time. In case of non-acceptance of any of the present terms, the use of the website www.annadouka.com is expressly prohibited.

  The Terms are governed by the provisions of Greek Legislation, in particular by the applicable provisions for consumer protection, e-commerce, protection of personal data, protection of intellectual and industrial property rights.

  These terms are fully compatible with applicable European and Greek law and the non-compliance of users of the website or third parties with them implies the removal of any liability of the company in relation to any affected natural or legal persons. Users recognize the right of the company to change the content of the website at any time without informing the users.

  The user expressly commits to this, that he has read and accepted the content of the TERMS OF USE of www.annadouka.com. In addition, it binds itself as it complies with its rules and abstains from any use of www.annadouka.com, which is illegal and contrary to good morals.


Ασφάλεια συναλλαγών

Secure Transactions

 • Το www.annadouka.com έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας. Η διαδικασία χρέωσης της κάρτας σας γίνεται απευθείας από το ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος, καλύπτεται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL 256-bit, και πιστοποιείται από τις υπηρεσίες verified by visa και MasterCard SecureCode. Με τη μέθοδο αυτή προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς αυτά δεν μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο Διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα επαληθεύεται η ακεραιότητα και η γνησιότητά  τους. Το www.annadouka.com δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές μέσω αυτού του ιστοτόπου. Διαβάστε περισσότερα στους τρόπους πληρωμής.

 • www.annadouka.com has taken all the necessary measures for the security of your transactions through your credit card. Your card billing process is done directly from the secure environment of the partner banking institution, is covered by the 256-bit SSL encryption algorithm, and is certified by the services verified by visa and MasterCard SecureCode. This method protects your personal data as it can not be read or altered when transferred to the Internet, while at the same time verifying their integrity and authenticity. Www.annadouka.com does not collect or store your credit card information in any way, and for this reason you need to re-register it each time you use your credit card for transactions through this website. Read more on payment methods.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Privacy

 • Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Η δικτυακή κίνηση του www.annadouka.com καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσουμε. Με την χρήση του παρόντος ιστοτόπου παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων, στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους. Δηλώνετε επίσης ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

  Το www.annadouka.com διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα αποδοχής και διατήρησης ιδιότητας μέλους, καθώς και το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οποιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής είναι απαραίτητη και αυτονόητη προϋπόθεση για την αποδοχή ενός μέλους.

  Η Επιχείρηση «Άννα Τότσικα», με διακριτικό τίτλο Anna Douka, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο (ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών της. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται στον ιστότοπο μας.

 • The information or personal information you provide to us is subject to processing under the Data Protection Policies. The web traffic of www.annadouka.com is recorded and analyzed for reasons of improving the services and more complete information of the market with cookies, which we reserve the right to install. By using this website, you consent to the processing of such information and data, in so far as it is absolutely necessary to serve the purpose of their collection. You also declare that all information and data you provide to us is true and accurate.

  www.annadouka.com reserves the absolute right to accept and retain membership, as well as the right to revoke membership in the event of any breach of the terms hereof. Filling in the basic information in the registration form is a necessary and self-evident condition for the acceptance of a member.

  The "Anna Totsika" Company, with the distinctive title Anna Douka, in compliance with the current legal framework (REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of the personal data of individuals and for the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) and any applicable implementing laws, it is committed to ensuring the privacy of its visitors. in conjunction with the Cookies Policy found on our website.


Χρήση της Ιστοσελίδας μας

Use of our Website

 • Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε:

  α. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.

  β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία διατηρούμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.

  γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την ταχυδρομική σας διεύθυνση, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), ένα τουλάχιστον τηλέφωνο επικοινωνίας, το ονοματεπώνυμό σας ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

  Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας. Επιπλέον με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

 • By using this website and / or placing an order through it, you undertake:

  a. Use the website only to submit legitimate questions or orders.

  b. Do not place false or fraudulent orders. If we reasonably consider that such an order has been submitted, we reserve the right to cancel it and inform the competent authorities.

  c. Provide us with your correct and accurate postal address, your e-mail address (e-mail), at least one contact phone number, your name and / or other contact details. You also agree that we may use this information to contact you if necessary.

  If you do not provide us with all the information we need, we will not be able to promote your order. In addition, by placing an order through the website, you guarantee that you are at least 18 years old and that you have the legal capacity to enter into binding contracts.


Διαθεσιμότητα προϊόντων

Product availability

 • Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προιόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

 • The customer is informed about the availability of the products through indications that are placed on the page of each product or service in the online store. The Company reserves the right to make its products available if they are not available at the time of the order and is not responsible in case of stock depletion. In this case, the Company reserves the right not to accept the specific order and therefore not to prepare the sale. Any payments will be returned to the customer without undue delay.


Απόρριψη Παραγγελίας

Order Rejection

 • Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

  Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την  απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας.

  Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς με το email επιβεβαίωσης που αναγράφει επάνω και τον αριθμό παραγγελίας. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τραπεζικές χρεώσεις. Οι τιμές των προϊόντων της Επιχείρησης danopoulos είναι πάντοτε ίδιες στο φυσικό μας κατάστημα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης πώλησης προϊόντος με έκπτωση στην εξαιρετική περίπτωση τεχνικού λάθους ή προβλήματος.

 • We reserve the right to withdraw from this website any product at any time and / or to remove or edit any material or content on this website. While we make every effort to process all orders placed with us, there may be exceptional circumstances in which we may have to refuse to process an order after we have already sent you the order confirmation, which we reserve the right to at any time in our sole discretion.

  We have no responsibility to you or any third party for the withdrawal of any products from this website, as well as for the removal or processing of any material or contents of the website or for the refusal of processing or acceptance of an order after we have sent you the confirmation order.

  No contract will be deemed to have been concluded between us and you with respect to any products, except when your order is expressly accepted by us with the confirmation email listed above and the order number. If we do not accept your order and the money has already been deducted from your account, then it will be refunded in full. We are not responsible for any bank charges. The prices of Danopoulos Company's products are always the same in our physical store and in the online store. We reserve the right to refuse to sell a product at a discount in the exceptional case of a technical error or problem.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Copyright

 • Τo περιεχόμενο του www.annadouka.com ανήκει στο www.annadouka.com ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων του www.annadouka.com ή εκπομπή του www.annadouka.com, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

 • The content of www.annadouka.com belongs to www.annadouka.com or to other natural or legal persons who have granted it by special agreements. The above content is protected by international copyright provisions. No part of this site may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior written permission of www.annadouka.com. written permission of the Beneficiary.


Αποζημίωση

Compensation

 • Ο χρήστης δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του www.annadouka.com οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως το www.annadouka.com, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

 • The user expressly states and undertakes that in the event that any lawsuit, claim, or other legal claim or administrative proceeding is brought against www.annadouka.com and stems from the infringement by any kind of third party rights, he is obliged on the one hand to intervene in the judicial or administrative procedure and on the other hand fully reimburse www.annadouka.com, in case the latter is obliged to pay compensation or any other expense.


Εφαρμοστέο Δίκαιο

Applicable law

 • Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων Χρήσης ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των Όρων Χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια κατά το Ελληνικό Δίκαιο.

 • These Terms of Use are governed by Greek Law, the applicable legal provisions of the European Union and the International Treaties and are interpreted in accordance with the rules of good faith, transactional ethics and the social and economic purpose of the law. In the event that a term or provision of these Terms of Use is to be deemed invalid or void, such invalidity or cancellation will not affect the validity of the other terms, and the parties will make every effort to replace the invalid ones in accordance with the above principles. or revocable terms or conditions, with others approaching as closely as possible the content of the invalid or revocable terms or provisions. Any dispute that may arise between the parties regarding the interpretation or execution of the Terms of Use or on their occasion, will be resolved by the Courts under Greek Law.

Για κάθε διευκρίνιση ή οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθώς και για πληροφορίες και απορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του e-shop, είτε καλώντας καθημερινά 9:30 με 13:30 στο 27520 97619 ή στέλνοντας e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

For any clarification or any complaint regarding the products of our online store as well as for information and questions regarding your orders, you can contact the Customer Service Department of the e-shop, or by calling daily from 9:30 to 13:30 at 27520 97619 or by sending an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We are always at your disposal, do not hesitate to contact us.